Styrelse

Övriga funktionärer  valda av medlemmarna vid årsmöte

Valberedning
Karin Stiverius Lundqvist, sammankallande
Maria Birath & Catrine Holmberg 

Revisorer
Daniel Brosius, sammankallande & Kia Tuuninen
Suppleanter: Max Birath & Jörgen Lundqvist

Funktionärer och arbetsgrupper utsedda av styrelsen

Kassör
Catrine Holmberg
 

Avelskommitté
Ellinor Forsberg, sammankallande
Åsa Känngård
Tina Thegelström
Emmy Engström
Max Birath
Ann-Katrin Johansson

Årets utställningshund
Jörgen Lundqvist    

Årets noseworkhund

Ulla Falk Wallberg

Utställningskommitté
Karin Stiverius Lundqvist,sammank.
Madeleine Jönér
Jill Sundman

Monterkommitté

Karin Stiverius Lundqvis ,sammank.
Ellinor Forsberg
Emma Ryberg

Aktivitetskommitté
Sandra Blomqvist, sammank.
Anna Granlund
Jennifer Johansson

 Rasklubbens bildande och rasernas erkännande 

Ett första försök att bilda rasklubb gjordes 2009 av Ann-Katrin Johansson tillsammans med Therese Bergström, ägare till en pälsad tik importerad från USA samt Catherine Honn Alvardo som hade två tikar importerade från Tjeckien. Målsättningen var att etablera SKKs regelverk hos AHT-uppfödare samt på sikt arbeta för rasens erkännande. Försöket föll då det inte gick att få ihop en fulltalig styrelse.

Sommaren 2014 tog Anders Daniels och Ann-Katrin Johansson tag i klubbfrågan på nytt. En styrelse bildades och den inofficiella ”Klubben för AHT i Sverige” (KAHTS) hade sitt konstituerande möte i slutet av 2014. Första verksamhetsåret sträckte sig fram till 31 december 2015 med Anders som ordförande, Ann-Katrin som vice ordförande och Tina Thegelström som sekreterare. Målsättningen var densamma som tidigare – SKKs regler och rekommendationer skulle gälla och arbetet skulle gå ut på att få rasen erkänd av  SKK. Vid bildandet antogs 

olika policydokument i sann SKK-anda bl a en avelspolicy.  En annan målsättning var att få till stånd en öppen dialog och ett gott samarbete uppfödare emellan vilket är av största vikt i en liten ras med snäv avelsbas.

SKK beslöt att erkänna AHT och rat terrier sommaren 2016 att gälla fr o m 1 januari 2017. Väl förberedda kunde KAHTS samma sommar skicka förslag till RAS-dokument för godkännande till SKKs avelskommitté. RAS-dokumenten som byggde på den befintliga avelspolicyn och godkändes.

I slutet av 2016 ansökte KAHTS om att bli officiell rasklubb vilket beviljades i början av 2017. I samband med årsmötet i mars 2017 avvecklades den inofficiella klubben KAHTS och Rasklubben för rat- och american hairless terrier, officiell rasklubb inom SKK, bildades (RAHT). Anders Daniels avgick och Ann-Katrin Johansson tillträdde som RAHTs första ordförande. Därefter har andra tagit vid.