Patellaluxation

När man läser i valpannonserna på Annonstorget så har uppfödarna angett patella status på föräldradjuren i form av 0/0. Vad är patella? Vad betyder 0/0? Och varför kontrollerar uppfödare patellorna på sina avelsdjur?

Patella betyder knäskål, och luxation betyder förskjutning. Det handlar alltså om att knäskålen går ur led. Den kan hamna ur sin position och hamna både på insidan (medialt) eller på utsidan av knäskålen (lateralt). Orsaken kan vara både försvagningar i leder eller muskler runt knäskålen, eller missbildningar i själva skelettet. Till viss del kan du förebygga patellaluxation genom att hålla hunden vältränad och inte onödigt belasta knäna.

Hunden visar inte alltid upp symptom, men när den gör det märks det till exempel på att hunden börjar halta till och från, och ibland gå på tre ben. Med tiden kan hunden utveckla mer smärta, en knäande gång och detta kan i längden leda till artros.

Misstänker du att din hund visar symptom på patellaluxation ska du givetvis uppsöka veterinär för undersökning. Veterinären ställer diagnos genom att känna på knäskålen, och ofta görs även en röntgen för att fastställa diagnosen. I allvarliga fall kan patellaluxation behöva åtgärdas kirurgiskt.

Vad betyder 0/0?
När veterinären undersöker hundens knän graderas patellaluxation på en skala från 0-3.
Grad 0 = Knäskålen är normal och ligger fast
Grad 1 = Knäskålen kan flyttas vid manipulering för att sedan av sig själv återgå till normalt läge.
Grad 2 = Knäskålen kan flyttas både vid manipulation och av sig själv och kan stanna ur led.
Grad 3 = Knäskålen är permanent i fel läge och inte kan flyttas tillbaka till normalt läge.

Eftersom en hund har två knän så blir exempelivis resultatet om ett knä är normalt men på andra knät går knäskålen att flytta men återgår spontant till normalt läge = 0/1

Vad uppfödare behöver känna till om ärftlighet
Patellaluxation är ärftligt. Nedärvningen är polygen, vilket innebär att det är flera gener som samverkar för att det ska nedärvas, och man vet tyvärr inte exakt vilka dessa gener är. Därför rekommenderar SKK att endast hundar med normala knän ska gå i avel, och att man även tar hänsyn till närbesläktade hundars patella status. Detta är även rekommendationen i RAS (rasspecifika avelsstrategier) för både american hairless och rat terrier.

Eftersom våra raser hör till de numerärt små terrierraserna kan det finnas enstaka fall då en uppfödare anser det vara försvarbart att låta para en hund med en 0/1 på grund av att hunden på alla andra sätt bedöms tillföra rasen värdefulla egenskaper eller nya blodlinjer. Det är en uppfödares rättighet att fatta ett sådant personligt beslut angående sin egen uppfödning, och en hund med 0/1 bör då endast paras med en hund som har 0/0 på patella undersökning. Det ska sedan framgå i valpannonsen att ett av föräldradjuren har en 0/1, och uppfödaren ska informera valpköpare om vad det innebär.

För uppfödare är det viktigt att tänka på att undersökning av patellorna bör göras efter att hunden är minst 12 månader gammal, och utföras på SKKs patellaintyg utav en veterinär med specialist-kompetens i hundens sjukdomar. Resultatet registreras i SKK Avelsdata.

Som statistiken nedan från SKK Avelsdata visar, så är inte patellaluxation vanligt bland våra svenska american hairless, och med fortsatt ansvarsfull avel kan det förbli så :)

Information från RAHT Avelskommitté