Ur SKKs grundregler för alla medlemmar:

Hundavel ska bedrivas på ett sådant sätt att det främjar både tikens och avkommans hälsa och välbefinnande. Varje medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl förtrogen med SKKs avelspolicy samt med rasens standard, provregler, registreringsregler och rasspecifika avelsstrategi, samt aktuella bestämmelser i djurskyddslagstiftningen. Uppfödningen ska ske kvalitetsmedvetet och med stort ansvar. 

Avel 

SKK fastställer rasspecifika avelsstrategier , förkortat RAS eller RAS-dokument. De kan ses som en handlingsplan för aveln inom den aktuella rasen. Den beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och innehåller rekommendationer för god hälsa, funktion, exteriör och mentalitet. Den beskriver också vilka målsättningar som finns och hur målen ska nås. RAS rekommendationer hjälper uppfödare att sätta upp, och prioritera, sina avelsmål. 

Uppfödare ska vara väl insatta i hela RAS-dokumentets innehåll och rekommendationer.