Avel & Hälsa

Ur SKKs grundregler för uppfödare och hanhundsägare: 

Hundavel ska bedrivas på ett sådant sätt att det främjar både tikens och avkommans hälsa och välbefinnande. Varje medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl förtrogen med SKKs avelspolicy samt med rasens standard, provregler, registrerings-regler och rasspecifika avelsstrategi, samt aktuella bestämmelser i djur-skyddslagstiftningen. Uppfödningen ska ske kvalitetsmedvetet och med stort ansvar.  

SKK fasställer också rasspecifika avelsstrategier , förkortat RAS eller RAS-dokument. De kan ses som en handlingsplan för aveln inom den specifik rasen. Den beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och innehåller rekommendationer för god hälsa, funktion, exteriör och mentalitet. Den beskriver också vilka målsättningar som finns och hur målen ska nås. RAS rekommendationer om ett hållbart avelsarbete hjälper uppfödare att sätta upp, och prioritera, sina avelsmål. 

RAS-dokument 1.0 för AHT samt RT (rat terrier) gäller t o m 31 december 2021

Nya RAS-dokument (nedan) gäller fr o m 1 januari 2022 med reservation för eventuella ändringar som kan komma att fastställas av SKKs avelskommitté vid deras slutgiltiga beslut.

Denna text kommer att uppdateras när RAS-dokumenten för perioden 2022-2026 är slutgiltigt beslutade.
Alla uppfödare ska vara väl insatta i hela RAS-dokumentets innehåll och rekommendationer, men nedan följer några utdrag ur avelsstrategierna som är gemensamma för raserna och som är viktiga att känna till:

  • Parningskombinationer som ger en inavelskoefficient på mer än 6,25% ska undvikas.
  • Upprepning av avelskombinationer ska undvikas.
  • Rekommenderad lägsta ålder för användning i avel är 24 månader för såväl tikar som hanar. Det är också först vid den åldern som individer av båda raserna kan anses uppvisa en vuxen individs fysiska mognad och beteende.
  • Ögonlysning utförd av veterinär med specialist-kompetens bör göras innan en hund tas i avel och tidigast då hunden uppnått 18 månaders ålder.

  • Föräldradjurens DNA-status för prcd-PRA samt PLL bör vara kända innan parning.
  • Dokumenterat resultat från patellaundersökning, utförd efter 12 månaders ålder, bör finnas innan parning. Undersökningen ska vara utförd av veterinär med specialistkompetens och vara utan anmärkning dvs 0/0. Hund med PL grad 1 får undantagsvis användas dock endast i kombination med hund utan anmärkning (0/0).
  • I avel ska endast hundar som har ett gott och för rasen typiskt temperament användas.